Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 

 


do gory

XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki "Ja po prostu mam talent" - 24.05.2014

TERMIN KONKURSU:
24 maja 2014 r.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści i zespoły wokalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:

 • I soliści szkół podstawowych klasy 1 - 3
 • II soliści szkół podstawowych klasy 4 - 6
 • III soliści szkół gimnazjalnych
 • IV soliści szkół ponadgimnazjalnych
 • V zespoły wokalne (do 12 osób)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy solista lub zespół wokalny zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut
 • Do 19 kwietnia 2014 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (płyta CD, mini dysk, mp3). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
 • Komisja kwalifikacyjna będzie rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia nadesłane do dnia 19 kwietnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 12 zł od osoby (płatne w dniu konkursu)
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć ubiegłoroczni laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach (nie dotyczy to osób, które w XVIII edycji konkursu kwalifikują się do innej kategorii wiekowej)

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 9 maja 2014 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.

KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:

 • warunki głosowe
 • dobór repertuaru
 • interpretację utworów
 • kulturę sceniczną
 • ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają dyplomy, a także słodki poczęstunek.
Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX XVIII Konkursu Piosenki „Ja po prostu mam talent”.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt
z Patrycją Cywińską-Gacka
tel. kom. 660 448 499
Pałac Młodzieży
tel. 052/321 00 81 wew. 350

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
te. 52 321 00 81, fax. 52 321 16 42
z dopiskiem: „ Ja po prostu mam talent”.

karta zgłoszenia

 


do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca "Taneczne Miraże" - 8.03.2014

TERMIN I MIEJSCE: 8 marca 2014, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ.

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42.

CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • wymiana doświadczeń,
 • konfrontacje zespołów tanecznych.

UCZESTNICY: W konkursie mogą brać udział:
A. zespoły taneczne prezentujące: miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne w kategoriach wiekowych:
- do lat 12,
- 13-16 lat,
- powyżej 16 lat
B. formacje hip-hop w kategoriach wiekowych:
- 12-16 lat,
- powyżej 16 lat.
Uwaga! Nie dopuszcza się uczestnictwa tancerzy w danej kategorii wiekowej powyżej ustalonej granicy wieku.

PREZENTACJE: Uczestnicy mogą prezentować 1 – 2 choreografie taneczne o łącznym czasie nie przekraczającym 8 min.
ZASADY UCZESTNICTWA:
- Przesłanie na adres Biura Organizacyjnego Karty Zgłoszenia do dnia 22 lutego 2014 r.
- Dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150,00 zł od zespołu (niezależnie od liczby uczestników) na konto organizatora do dnia 3 marca 2014. KONTO: PKO SA 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 – z dopiskiem opłata akredytacyjna "Taneczne Miraże".

OCENA I NAGRODY:
- Organizator powołuje profesjonalne jury.
- W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

WARUNKI TECHNICZNE:
Organizator zapewnia:
- scenę w sali widowiskowej o wymiarach 7 m x 12m wyposażoną w kurtynę i kulisy,
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
- przy scenie będą dostępne garderoby z wyposażeniem.

PRZEBIEG KONKURSU:
- Zespoły przyjeżdżają w dniu 8 marca 2014 r.
- Rejestracja zespołów w godz. 8.oo – 10.oo
- Próby zespołów w godz. 8.oo – 11. 30
- Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo
- Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.

KONTAKT:
tel. 52 321 00 81 wewnętrzny: 335, w godz. 16.00-19.00 od poniedziałku do piątku
p. Wiesława Pilewska
p. Anna Bebenow
p. Beata Rewolińska
Uwaga! Organizator nie wysyła potwierdzeń przyjęcia zgłoszeń.
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych i tanecznych oraz zmiany programu imprezy w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów.
 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym, wszelkie kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury oraz organizator imprezy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

karta zgłoszenia.doc

 


do gory

"17 gram miłości" - 14.03-10.04.2014

Ogólnopolski konkurs literacki pod hasłem „Ziemia …”
Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.

Cel konkursu:
Rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom z dysleksją rozwojową.

Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie listu, podziękowań, wiersza, felietonu nt. naszej planety Ziemi. Teksty mają podejmować tematykę harmonii w przyrodzie, roli ochrony środowiska czy ziemi jako materii itp.
 • Praca literacka napisana komputerowo nie może przekraczać formatu A4.
 • Każda praca na odwrocie musi mieć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel. fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Prace oceniać będzie jury w składzie nauczyciele języka polskiego i dziennikarz.
 • Obowiązują dwie kategorie wiekowe:
  - pierwsza: szkoła podstawowa,
  - druga: klasy gimnazjum i ponadgimnazjalne.
 • Prace należy nadsyłać do 14.03.2014 na adres: Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu) z dopiskiem „17 GRAM MIŁOŚCI”.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 28.03.2014. Finał konkursu i wręczenie nagród 10.04.2014. Wręczenie nagród uświetni spotkanie z bydgoskim dziennikarzem Mirosławem Twarogiem pt. „Gawęda o dobrym pisaniu”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Nadesłanych prac nie odsyłamy.
  Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503 408 380


do gory

XXVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat" - 13.12.2013 - 5.01.2014

Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży fotografującej. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: do lat 16, do lat 24
 • Każdy uczestnik może nadesłać, co najmniej dwie, a maksymalnie trzy prace pojedyncze oraz jeden zestaw składający się z trzech, do pięciu fotografii. Minimalny format zdjęć 20x30 cm, a maksymalny format zestawu 70x100 cm
 • Prosimy o przesłanie prac w formie elektronicznej na płycie CD, przesłanej wraz ze zdjęciami. Format zdjęć przeznaczonych do prezentacji multimedialnej to JPEG, o dłuższym boku 800 piks, wielkości do 200 kB, RGB
 • Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 20 PLN.
  Wpłatę należy dokonać na konto: Bank PKO S.A. 02124064521111001047975830
  Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze zdjęciami. W przypadku zgłoszeń grupowych wymagana jest wpłata za każdego z uczestników.
 • Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, placówki i nazwisko instruktora, kategorię wiekową i tytuł zdjęcia, zgodne z wpisem na karcie zgłoszenia.
 • Prace nadsyłamy nie podklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.
  Prace uszkodzone w czasie transportu nie będą oceniane.

Ocena prac:
Prace oceniane będą przez jury pod względem:
- spełnienia warunków technicznych
- kryteriów estetycznych i artystycznych
- warunków merytorycznych, czyli stopnia, w jakim nadesłane fotografie są odpowiedzią na problemy dotyczące świata dziecka.

Obowiązki uczestników konkursu i prawa organizatorów:
Organizatorem konkursu są: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

 1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu
 2. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronach Internetu w celach promocji konkursu
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania zdjęć
 5. Prace będą odsyłane tylko na pisemną prośbę autora
 6. Przewidywane nagrody I, II, III miejsce, wyróżnienia i nagrody specjalne w obu kategoriach wiekowych

Nagrody odbiorą tylko autorzy fotografii obecni na otwarciu wystawy.
W uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) nagrody mogą odebrać przedstawiciele laureatów.

Kalendarz konkursu:
- Termin nadsyłania prac do 13.12.2013
- Powiadomienie o wynikach do 5.01.2014
- Zakończenie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród 18.01.2014
- Prezentacja prac na www.palac.bydgoszcz.pl od 20.01.2014

Adres organizatorów:
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”)
tel. 052 321 00 81, fax. 052 321 16 42, e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl (w tytule e-maila: „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”)
Komisarz konkursu: mgr Jarosław Pabijan, tel. 601 83 62 58, jarek.pabijan@wp.pl

karta zgłoszenia

 


do gory

XXIII Konfrontacje Teatralne - 21-22.03.2014

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXIII Konfrontacji Teatralnych odbędą się 21 i 22 marca 2014 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury teatralnej
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”

3. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko)
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 20.02.2014
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami
  (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres:
  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 27,
  85-097 Bydgoszcz
  fax 52 321 16 42
  e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Spotkanie organizacyjne z opiekunami grup odbędzie się 10.03.2014o godz. 17.00 w sali 115 -uwaga! zmiana terminu spotkania - 13.03.2014 godzina 17:00 sala 115
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!

4. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych, które odbędą się w maju 2014 roku

5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81 wew. 339
6. Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia


do gory

Wojewódzka Konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz spotkanie warsztatowe pn:

„Uczeń zdolny – wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły”
- 10.12.2013

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 10.12.2013, godz. 10.00

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na konferencję oraz spotkanie warsztatowe pn. „Uczeń zdolny – wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły”.

Cele konferencji:
Głównym celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy  i umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, a także zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. To propozycja spotkań dla wszystkich pedagogów województwa kujawsko-pomorskiego, którym bliska jest tematyka „ucznia zdolnego”. Ważnym punktem konferencji będzie spotkanie warsztatowe poprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, których wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli.

Ramowy program:
godz. 10:00 - początek spotkania
godz. 10:00-10:15  –  przywitanie uczestników;
godz. 10:15-11:00 – wykład prof. Ewy Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
godz. 11:00-11.45 – wykład mgr Katarzyny Śliwińskiej, Zespół Szkół Uniwersyteckich im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
godz. 11:45-12:00 – recital pianistki Radosławy Jasik, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
przerwa kawowa
godz. 12:15 – 14:00 – spotkanie warsztatowe poprowadzone przez  mgr Joannę Serafinowicz oraz mgr Justynę Skierską, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy , sala 115
godz. 14:00 – zakończenie spotkania, rozdanie zaświadczeń o udziale, dyskusja.

Koordynacja i zgłoszenia:
W sprawach związanych z konferencją informacji udziela Ewa Sawoszczuk, tel. 501 745 076
Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej, (Pracownia Wspierania Ucznia Zdolnego)
tel. 52 321 00 81, wew. 333.

Uczestnictwo w konferencji będzie potwierdzane telefonicznie przez koordynatora imprezy. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia
30 listopada 2013 roku.

e-mail: e.sawoszczuk@palac.bydgoszcz.pl lub
fax:  52 321 16 42 lub
listownie na adres: Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszczy,z dopiskiem „Wojewódzka konferencja dla nauczycieli”.

karta zgłoszenia

 


do gory

„Laboratorium Zdolności” - 21.11.2013

Pracownia wspierania ucznia zdolnego w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza uczniów – laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich do udziału w spotkaniu:   „Laboratorium Zdolności” =  „Forum Olimpijczyków” +  spotkanie warsztatowe z zakresu komunikacji społecznej: 21 listopada 2013 roku (czwartek), godz. 10.30

Laboratorium Zdolności to połączenie dwóch spotkań: „Forum Olimpijczyków”  - konferencji, podczas których prelegentami są sami uczniowie oraz spotkań warsztatowych prowadzonych przez profesjonalistów i pasjonatów.
„Laboratorium Zdolności” –  to niebanalne wykłady,  spotkania z fascynującymi ludźmi oraz twórcze warsztaty.

Ramowy program:
10.30 - 11.15 - wykłady uczniów w ramach „Forum Olimpijczyków”,
11.15 - 12.30 - spotkanie warsztatowe z zakresu komunikacji społecznej, poprowadzone przez Przemysława Ziółkowskiego, dyrektora Centrum Projektów Edukacyjnych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,
12.30 - podsumowanie spotkania, odpowiedzi na pytania.

Koordynacja i zgłoszenia:
Informacji o spotkaniu udziela Ewa Sawoszczuk, tel. 501 745 076
Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej
tel. 52 321 00 81, wew. 333.
Liczbę miejsc w spotkaniu jest ograniczona. Uczestnictwo będzie potwierdzane przez koordynatora imprezy.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 15 listopada 2013 r.

e-mail: e.sawoszczuk@palac.bydgoszcz.pl lub
fax:  52 321 16 42 lub
listownie na adres: Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszczy, z dopiskiem „Laboratorium Zdolności”.

karta zgłoszenia

 


do gory

"Młodzi w integracji" - spotkanie świąteczne połączone z Audycją Muzyczną - 18.12.2013

Adresat:
Dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III.

Miejsce:
Sala widowiskowa Pałacu Młodzieży.

Godziny realizacji:
10:30 – 12:30

Założenia imprezy:
Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do wspólnej zabawy podczas spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem imprezy jest integracja dzieci z różnych środowisk oraz dzieci z różnymi doświadczeniami i trudnościami, wynikającymi zarówno z uwarunkowań fizycznych, intelektualnych, jak i wychowawczych.
Spotkania mają także charakter edukacyjny i twórczy. Przyczyniają się do wzrostu wiedzy u uczestników o otaczającym świecie oraz rozwijają ich kulturalnie.
Podczas spotkania przewidziana jest Audycja muzyczna dotycząca muzyki świątecznej, warsztaty twórcze oraz zabawy integracyjne. Podczas grudniowej edycji tematem przewodnim będą ŚWIĘTA oraz tradycje, które się z nimi wiążą.
Wszystkim młodym uczestnikom zapewniamy ponadto słodki poczęstunek.
Koszt udziału: 3 zł od osoby.
Płatne w dniu imprezy w kasie placówki.

Zgłoszenia:
Liczba miejsc jest ograniczona - o udziale w imprezie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Uczestnictwo w spotkaniu będzie potwierdzane telefonicznie przez koordynatora imprezy.
Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 30 listopada 2013 roku.

Kartę zgłoszenia wraz z dołączoną listą uczestników można przesłać na adres: Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej
ul. Jagiellońska 27, 85 - 097 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Młodzi w integracji z Audycją Muzyczną”,
przesłać fax: 52 321 16 42 z dopiskiem: „dla K. Jagła” lub przesłać mailem na adres: krzysztofa.jagla@gmail.com

Koordynatorzy:
Krzysztofa Jagła, Patrycja Cywińska-Gacka
Pałac Młodzieży p. 106, I p.
tel. 52 321 00 81, wew. 333

karta zgłoszenia


do gory

"Dobrzy, lepsi, najlepsi" - turnieju wiedzy dla gimnazjalistów z powiatu bydgoskiego - 28.03.2014

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego do udziału w konkursie wiedzy dla gimnazjalistów „Dobrzy, lepsi, najlepsi...”

Cele i zakres tematyczny:
Konkurs integruje wiedzę z takich dziedzin jak: literatura, historia, sztuka, w tym: muzyka, malarstwo, film, teatr, architektura.
Główne cele turnieju to zdobywanie nowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych, okazja do usystematyzowania wiedzy już posiadanej oraz rozszerzenie umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Konkurs jest także możliwością promowania zdolnych uczniów oraz szkół, do których uczęszczają.
Podczas tegorocznej edycji interesował nas będzie XX wiek oraz ludzie, którzy na stałe wpisali się w karty historii, istotne wydarzenia społeczne, polityczne, artystyczne, a także wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykraczania poza zakres programu nauczania w gimnazjum. Dodatkowo zachęcamy do uczestnictwa w oferowanych przez Pałac Młodzieży zajęciach, dotyczących historii i literatury:
- Wszechnica – gimnazjalne spotkania z nauką (szczegółowych informacji udziela pani Krystyna Bujak);
- tematyczne wykłady i warsztaty z historii powszechnej różnych epok (szczegółowych informacji udziela dr Ewa Puls).

Adresaci:
Do konkursu przystępuje 3-osobowy zespół, wybrany spośród  uczniów  klas gimnazjum (dopuszcza się udział więcej niż jednej drużyny z tej samej placówki). Liczba miejsc ograniczona. O udziale w eliminacjach decyduje kolejność zgłoszeń. W turnieju obowiązuje akredytacja – 30 zł od drużyny (płatne w dniu imprezy). Każda z grup proszona jest o przyprowadzenie ze sobą publiczności (do 35 osób - większa ilość do uzgodnienia).
Konkurs:
Spotkanie konkursowe odbędzie się 28 marca 2014 roku.
O ewentualnych zmianach powiadamia telefonicznie organizator imprezy.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia, według załączonego wzoru prosimy przesyłać pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście do  14 stycznia 2014 r.
na adres: Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej, ul. Jagiellońska 27, 85 – 097 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Dobrzy, lepsi, najlepsi” (liczy się data stempla pocztowego) lub mailem: krzysztofa.jagla@gmail.com

Koordynacja:
W sprawach związanych z konkursem informacji udziela: Krzysztofa Jagła, Pałac Młodzieży, I p., s. 106, tel. 52 321 00 81, wew. 333

Karta zgłoszenia

do gory

Konkurs plastyczny "Misiowo... zdrowo... mniam" - 25.11.2013

Cześć!!!
Mniam….mniam….pycha……..
Mam nadzieję że na liście do Was nie zrobię łapkami plam….. Bo…..mniam….właśnie jem……baaaaaaardzo soczystą……mmmmm ………gruszeczkę!!!!
Lubicie owoce??? To ważne…..bo one są bardzo zdrowe i mają podobno w sobie witaminki, które wszystkim dodają siły i radości.
Muszę się przyznać że kiedyś wolałem jeść ciasteczka z duuuuuużą ilością kremu…… i trzeszczące w pyszczku chipsy i kolorowe żelki o śmiesznych kształtach; takie kwaśne że aż krzywił mi się pyszczek.
I powiem Wam jeszcze w sekrecie, że czasem nie chciałem jeść obiadku……..a warzywa i suróweczki próbowałem schować ……w cukiernicy…..
Wiem, wiem – to bardzo nie ładnie.
Ale już bardzo się zmieniłem. Dowiedziałem się że trzeba jeść zdrowe jedzonko żeby mieć dużo siły i żeby być zdrowym, no i żeby nie mieć zbyt dużego brzuszka.
To też bardzo niedobrze jeśli brzuszek i cały misio robi się taki okrąglutki i grubiutki jak balonik albo puchaty pączuś.
No i z dziećmi jest podobnie…pst! Cicho….sza….
Musicie koniecznie pilnować Waszego misia /no i siebie troszkę też/ aby oprócz miodku jadł owoce i warzywa !!!!!!!
Może podacie mi  przepis na zdrowe jedzonko, pyszny obiadek albo deserek po którym nie będę grubaskiem???
Oczywiście musi to być przepis rysunkowy!!!! J
Poproszę o rysunki  na których Wasz misiu będzie jadł albo przygotowywał zdrową, pyszną potrawę; taką którą Wy też lubicie; taką którą przygotowuje Wasza mama….
Czekam już na „pyszne” rysunki i …..szykuję garnuszki….
Wasz Misiu - Pysiu

Oto zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup 5-latków i 6-latków oraz uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych.
 2. Po zapoznaniu się z listem Misia Pysia pracę wykonują 3-, 4-osobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 4. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 15.11.2013.
 5. Prace można składać w sali 225 lub sekretariacie Pałacu Młodzieży
  Można je też przesłać na adres:
  Pałac Młodzieży
  ul. Jagiellońska 27
  85 – 097 Bydgoszcz
 6. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w dniu 25.11.2013 w Pałacu Młodzieży podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
 7. Prace zostaną ocenione przez artystów – plastyków pracujących z dziećmi.
 8. Niezamówionych prac organizator nie zwraca.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Enia Rożankowska, tel. 52 321 00 81 w.345

Karta zgłoszenia


do gory

Laboratorium Zdolności - 31.10.2013

„Laboratorium Zdolności” „Forum Olimpijczyków”  + spotkanie warsztatowe pn. „Punkt zwrotny” -
31 października  2013 r.(czwartek), godz. 9.30

                                              
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza uczniów – laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich do udziału w spotkaniu: „LABORATORIUM ZDOLNOŚCI”
           
To nowy cykl spotkań integrujący przede wszystkim młodzież zdolną, chłonną wiedzy, wyzwań i sukcesów. Laboratorium Zdolności to połączenie dwóch spotkań: „Forum Olimpijczyków”  - konferencji, podczas których prelegentami są sami uczniowie oraz spotkań warsztatowych prowadzonych przez profesjonalistów i pasjonatów.
„Laboratorium Zdolności” –  to niebanalne wykłady,  spotkania z fascynującymi ludźmi oraz twórcze  warsztaty.

Ramowy program:
9.30 - 10.30 - wykłady uczniów w ramach "Forum Olimpijczyków",
10.30 - 10.45 - przerwa na słodkie "co nie co",
10.45 - 11.45 - spotkanie warsztatowe pt. "Punkt zwrotny" poprowadzone przez Krzysztofa Kozłowskiego herbu Jastrzębiec, rekonstruktora historycznego oraz nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Bydgoszczy,
11.45-12.00 - podsumowanie spotkania, odpowiedzi na pytania.
W życiu każdego człowieka a zwłaszcza tego młodego istnieje punkt zwrotny. Jest to ta chwila, kiedy człowiek  musi sam siebie zaakceptować i na chwilę zatrzymać.
Kim jestem i kim będę? Bardzo niewielu młodych ludzi dostrzega ten moment i wyciąga z niego konsekwencje…

KOORDYNACJA I ZGŁOSZENIA:

Informacji o spotkaniu udziela Ewa Sawoszczuk, tel. 501 745 076
Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej
tel. 52 321 00 81, wew. 333.

Liczbę miejsc w spotkaniu jest ograniczona. Uczestnictwo będzie potwierdzane przez koordynatora imprezy.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia
25 października 2013 r.

Sposób doręczenia zgłoszenia pozostawiam Państwu do wyboru:

 1. e-mail: e.sawoszczuk@palac.bydgoszcz.pl
 2. fax:  52 321 16 42
 3. listownie: Pałac Młodzieży, Dział Animacji Kulturalnej, ul. Jagiellońska 27, 85 - 097 Bydgoszczy, z dopiskiem „Laboratorium Zdolności”.

karta zgłoszenia


do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w Rymy i Rytmy" - 27.11.2013

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach
  - recytacji
  - piosenki przedszkolnej
 • Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
 • Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
 • W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
 • Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
 • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
 • Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
 • Konkurs odbędzie się 27.11.2013 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
 • Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 4.11.2013 na adres:
  Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz,
  z dopiskiem RYMY I RYTMY
  Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 4.11.2013

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81, wew. 323, 339

karta zgłoszenia


do gory

XIX miejski i powiatowy konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych p.t. „Obrazki rodzinne” - 23.11.2013

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy po raz dziewiętnasty zaprasza młodych sympatyków poezji na przygodę z recytacją. Ponieważ każdego roku pochylamy się nad innym obszarem – tym razem pora na strofy o rodzinie. Temat ten można potraktować szeroko – codzienność, wspomnienia czy marzenia dotyczyć mogą Waszej rodziny, tej bliższej i tej dalekiej. Na pewno znajdziecie jej odbicie
w poezji! Chętnie posłuchamy także o miejscu i roli jaką zajmują w rodzinie dzieci, rodzice, dziadkowie, a także familijne przygody, które przeżywaliście lub chcielibyście przeżyć.
Mamy nadzieję, że wiersze prezentowane w tym roku w konkursie, jak również bardzo często - ich doskonałe interpretacje, zapadną na długo w Waszych sercach i sercach publiczności!

ADRESAT
Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.

REPERTUAR
W konkursie promujemy wiersze poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych. Tekst wykonywany w konkursie nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację wiersza, dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości recytatora oraz estetykę, emisję głosu i dykcję wykonawcy.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 8 listopada 2013. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane.
Z jednej szkoły może zgłosić się do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.Zgłoszenia, według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
z dopiskiem: Konkurs recytatorski
fax.: 52 321 16 42 lub elektronicznie: dak1@palac.bydgoszcz.pl.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sobotę, 23 listopada 2013 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane są w małych grupach i trwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczniów zostanie przekazana do sekretariatu szkoły po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań. Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 25 stycznia 2014. Uczestnicy tego spotkania recytują tekst prezentowany podczas eliminacji.

KONCERT GALOWY
Koncert laureatów konkursu recytatorskiego odbędzie się w sobotę 1 marca 2014 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszony zostanie werdykt jury oraz zostaną wręczone nagrody. Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy recytatorzy zakwalifikowani do finału, odbędzie się 28 lutego w godzinach popołudniowych.
O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy szkołę w terminie późniejszym.

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z Dorotą Tomaszewską, tel. 52 321 00 81 wew. 339.

Karta zgłoszenia


do gory

XI Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski "Proza jak poezja" - 7.11.2013 r.

UWAGA, GIMNAZJALIŚCI ! KONKURS !!!
(nie tylko dla miłośników kotów)
Wg Jeana Cocteau człowiek jest cywilizowany na tyle, na ile potrafi zrozumieć kota, więc spróbujemy zrozumieć koty - zapraszamy do recytacji „kociej literatury”. „Przygody Filonka Bezogonka” znają zapewne wszyscy, ale liczymy na urozmaicony wybór tekstów. Nasze podpowiedzi to:
T. Pratchett, KOT W STANIE CZYSTYM
T. Pratchett,  ZADZIWIAJĄCY MAURYCY I JEGO EDUKOWANE GRYZONIE
G. Strumiłło-Miłosz, POD SZCZĘŚLIWĄ KOCIĄ GWIAZDĄ
H. Brown, KLEO I JA
B. Nawrocka-Dońska, HISTORIA ŻYCIA CZARNEGO KOTA 
M. Nowakowski, OPOWIEŚĆ O KOCIE GACKU
B. Kaniewska- Pakuła, KOCIE SPRAWKI
T. Williams, PIEŚŃ ŁOWCY
U.K. Le Guin, KOTOLOTKI
E. Gurney, JAK ŻYĆ Z WYRACHOWANYM KOTEM
E.T. A. Hoffmann, KOTA MRUCZYSŁAWA POGLĄDY NA ŻYCIE

Proponowany zbiór  jest oczywiście otwarty, dopuszczamy także możliwość recytacji tekstów z zasobów internetowych. Liczymy na: a/ dobre teksty,  b/dobrą interpretację, c/dobrą zabawę.

Warunki uczestnictwa:

 • z danej szkoły lub placówki do udziału w konkursie można zgłosić nie więcej niż 3 osoby.
 • czas recytacji 2-3 min.,
 • kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami należy przesłać do  21 października 2013 r. na adres:

Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, „Proza jak poezja”
lub faksem: 52 321 16 42

 • w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,
 • oplata akredytacyjna – 4 zł od uczestnika, płatne w dniu konkursu.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 7 listopada 2013 r. o godz. 9:30 w sali 78  Pałacu Młodzieży. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – dyplomy uczestnictwa. Przyznana zostanie również nagroda publiczności.

Beata Przybojewska
Sekretarz Konkursu, tel. 52 321 00 81, wew. 353

karta zgłoszenia.pdf

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 7-05-2014