Rekrutacja 2016/2017

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

XXVI Konfrontacje Teatralne - 17-18.03.2017

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXVI Konfrontacji
Teatralnych odbędą się 17-18 marca 2017 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

3. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 15.02.2017:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami
  (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres:
  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 27,
  85-097 Bydgoszcz
  fax 52 321 16 42
  e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

4. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2017.

5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81 wew. 339.
6. Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

Karta zgłoszenia.


do gory

Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej - 19.11.2016-25.02.2017

22 miejski i powiatowy konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej dla uczniów szkół podstawowych "Okruchy szczęścia, czyli o uśmiechu i radości"


ADRESAT

Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów i wokalistów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.
KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 7 listopada 2016. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:
• w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
• w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 osób z jednej szkoły).
Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Wokalista korzystający z podkładu zobowiązany jest do przesłania go, najlepiej w formacie mp3, wraz z kartą zgłoszenia.
Zgłoszenia według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz,
fax.: 52 321 16 42 lub elektronicznie (kontakt preferowany): dak1@palac.bydgoszcz.pl. z dopiskiem: Konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej.
Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka – regulaminy.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sobotę, 19 listopada 2016 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą mailową po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań.
Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 21 stycznia 2017. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.
KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę, 25 lutego 2017 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 24 lutego 2017 w godzinach popołudniowych.
O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.
Kontakt
Dorota Tomaszewska, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323, dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia na konkurs recytatorski,
karta zgłoszenia na konkurs poezji śpiewanej


do gory

Oblicza uzależnień - 29.09, 27.10, 24.11.2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zapraszają na kolejne spotkania edukacyjne w ramach cyklu OBLICZA UZALEŻNIEŃ.
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Projekt jest adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Impreza odbywa się dzięki wsparciu  miasta Bydgoszczy.
REALIZACJA:
Spotkania będą realizowane 29 września, 27 października oraz 24 listopada br. w Pałacu Młodzieży. Początek każdego spotkania o godz. 10.30.
PRZEBIEG SPOTKANIA:
1.Wykład tematyczny - prowadzenie dr Marek Jurgowiak z Collegium Medicum UMK
2.Warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, socjologów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących.

AKREDYTACJA:
2,50 zł od osoby, płatne w dniu spotkania.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce, słodycze i napoje.
ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres : impresje@palac.bydgoszcz.pl
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów telefonicznie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak miejsc.

karta zgłoszenia


do gory

Moja szkoła - lubię tu być! - 6.10, 3.11.2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży  zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Cele szczegółowe projektu  to:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia  w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym poprzez wskazanie  czynników  naruszających bezpieczeństwo i osób/instytucji mogących  nieść pomoc w opisanym zakresie,
- wykreowanie swoistej odporności na negatywne wpływy grup rówieśniczych, asertywności wobec prób narzucania negatywnych modeli zachowań,
- uwrażliwienie nie działania niepożądane, naruszające bezpieczeństwo w  wym.  aspektach  rówieśników i reagowanie na nie,
- określenie negatywnych konsekwencji popadania w uzależnienia, szczególnie w zakresie substancji psychoaktywnych oraz cyberprzestrzeni,
- wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań.

Tematyka spotkań to m.in. takie zjawiska jak agresja słowna i fizyczna, przemoc w świecie realnym i wirtualnym, uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem  substancji psychoaktywnych oraz cyberuzależnienia.

W ramach projektu odbędą się 2 spotkania: 6 października oraz 3 listopada.
Każde spotkanie składa się z wykładu oraz warsztatów w grupach prowadzonych przez instruktorów (łącznie 3 godziny). W trakcie spotkania uczestnicy otrzymują poczęstunek (napoje, owoce, słodycze). Akredytacja: 2,50 zł od uczestnika, płatna w dniu spotkania.

Zgłoszenia należy przesłać na adres impresje@palac.bydgoszcz.pl
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów - decyduje kolejność zgłoszeń. Brak miejsc.

Gdzie szukać pomocy

              


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 13-01-2017